1464-91

1493-26

1493-27

ساعت1493-33 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «دکتر نوشیروان کیهانی زاده» ژورنالیست و مورخ نامدار
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «میترا رهبر»
12‌ تا يك: پخش موسیقی
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌:گفتگو با «دکتر دردشتی»
8‌تا 9‌: گفتگو با «نوشیروان کیهانی زاده»
9‌ تا 10‌: گفتگو با «میترا رهبر»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1493-28

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1493-29

91493-35 تا 10 صبح: گفتگو با «علی مسعودی» ژورنالیست معروف
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 10شب: گفتگو با «علی مسعودی»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

1493-30

9‌1493-36 تا 10‌ صبح: گفتگو با «ناصر چشم آذر» (جدید)
10تا 11‌ صبح: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی در باره ضد درد
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: گفتگو با «پیام شایانی»
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «هوشمند عقیلی»
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌:گفتگو با «دکتر روبن آبرامز »
10 تا 11: یک قاشق شکر با سهراب اخوان
11 تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1493-31

9‌1493-37 تا 10‌صبح: گفتگو با کورس، خواننده معروف
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: «یادداشت سردبیر»
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «هوشمند عقیلی»
10 تا 11 شب: گفتگو با «کورس وهمسرش»
11 تا 12: «خنیاگران»

1493-32

9‌ تا 10‌صبح: گفتگو با «مرتضی فرزانه»، خاطرات رسانه ها و هنرمندان
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌1493-38تا12‌: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با شیلا
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
8 تا 9: گفتگو با حسین حیدری و علی نظری
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:شما و رادیو
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.