1464-96

1619-7

1619-8

9‌ 1619-14تا10‌صبح: گفتگو با احمد آزاد درباره ابراهیم سلمکی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با عبدالله ناظمی
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌: گفتگو با فخری خوروش
2 تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با فرامرز قاسمی
9‌ تا 10‌: گفتگو با احمد آزاد
10‌تا 11‌: گفتگو با فخری خوروش
11‌ تا 12‌: گفتگوی ناظمی و کسائی
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1619-9

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1619-10

9 1619-15تا10صبح:گفتگو با احمد آزاد و زنده یاد ابراهیم سلمکی (ضبط شده از قبل)
10 تا 11: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: یادی از عطاالله خرم
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان (جدید)
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگوبا فردمنش و فتیه عامری
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگوی احمد آزاد و سلمکی
10‌ تا 11‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

 

1619-11

9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی استاد فرهی و ویگن (درخواست شده)
10 1619-16تا 11‌: گفتگو با زنده یاد ویدا قهرمانی
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگوی آذری و بیاتی
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: «عاشقانه» از «مژده حبیبی»
10 تا 11: گفتگو با آپیک یوسفیان
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1619-12

9‌1619-17 تا 10‌صبح: گفتگو با شهرام شب پره (درخواست شده)
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با جمشید علیمراد
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: یادداشت سردبیر
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگو با دکتر سام ابراهیمی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با شهرام شب پره
10 تا11 شب: برنامه ای از دکتر هوسپیان
11 تا 12: «خنیاگران»

1619-13

9‌1619-18 تا 10‌صبح: گفتگو با مرتضی فرزانه خاطرات هنری خبرنگاران
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با عباس حاجیان
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با اسلام شمس
8 تا 9: گفتگو با مرتضی فرزانه
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: گفتگو با هوشنگ توزیع
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.