1331-68

1406-27

1406-28

ساعت1406-34 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «پرویز ناظریان و کامران خاورانی»
10‌ تا 11‌ صبح:گلچین هفته 78 :شجریان – سیما بینا- بنان – مرضیه – عبدالوهاب شهیدی
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «نیوشا» معلم رقص
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: فرح شو با «پاتریک کیل پاتریک»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با«نیوشا»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با اسلام شمس و آنتونیو جلینی
10‌ تا 11‌: فرح شو با «پاتریک کیل پاتریک» (قبلا پخش شده)
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 78 :شجریان – سیما بینا- بنان – مرضیه – عبدالوهاب شهیدی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

1406-29

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1406-30

9‌ تا1406-35 10‌ صبح: گپ با «سلیمان همصدا» خواننده معروف افغان 
10‌تا 11:گلچین هفته 79– فرهاد فخرالدینی – محمد گل ریز- سیما بینا- هنگامه اخوان –عبدالوهاب شهیدی
11 تا 12: گفتگوبا«فریبا پاكفر» متخصص وام
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 79– فرهاد فخرالدینی – محمد گل ریز- سیما بینا- هنگامه اخوان –عبدالوهاب شهیدی
9 تا 10: گپ با «سلیمان همصدا»
10‌ تا 11‌: گفتگو با «فریبا پاكفر»
11 تا 12:«بازتاب» با «شهرام بروخیم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1406-31

9‌ تا1406-36 10‌ صبح:  گفتگو با«دکتر روبن آبرامز» متخصص و جراح زیبایی
10‌تا 11:گلچین هفته 76 :شجریان- سیما بینا-  آواز لری- مرضیه- نادر گلچین – رضوی سروستانی
11‌ تا 12‌: گفتگو با «عباس حاجیان» درباره طلاق
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «عباس حاجیان»                                     
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
9‌ تا 10‌: گلچین هفته 76 :شجریان- سیما بینا-  آواز لری- مرضیه- نادر گلچین – رضوی سروستانی
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1406-32

9‌ تا1406-37 10‌صبح: گپ با «حافظ ناظری» درباره موفقیت جهانی اش
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  امیر پاکرو
11‌ تا 12‌: گفتگو با« سمی، رمینا ناصفی، کورش الادین»
12‌ تا يك: Leaders in the Community
يك تا 2‌:  گلچین هفته 77: شجریان – محمدرضا لطفی- سیما بینا- نادر گلچین – مرضیه 
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گلچین هفته 77: شجریان – محمدرضا لطفی- سیما بینا- نادر گلچین – مرضیه 
8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
9 تا 10 شب:گفتگو با« سمی، رمینا ناصفی، کورش الادین»
10 تا 11: Leaders in the Community‌
11 تا 12: گپ با «حافظ ناظری»

1406-33

9‌ تا1406-38 10‌صبح:گفتگو با «دکتر شایانی» وکیل تصادفات و امور کارمند و کارفرما
10‌تا 11‌: گلچین هفته 74 -رضوی کردستانی – سیما بینا- قوامی و الهه – مرضیه
11‌ تا 12‌: «پشت صحنه» با «شیلا» خواننده معروف
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا
يك تا 2‌: گفتگو با «دکتر روبن آبرامز» جراح زیبایی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «دکتر شایانی»
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: «پشت صحنه» با «شیلا» خواننده معروف
10‌تا 11‌:گلچین هفته 74 -رضوی کردستانی – سیما بینا- قوامی و الهه – مرضیه
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.