1464-91

 

1480-68

1480-69

ساعت 1480-759‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «همایون» بازیگر با سابقه سینما و تئاتر همراه با فریبا فروهر و مرتضی فرزانه
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: دنیای جاسوسان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با «بابک شکریان»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1480-70

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1480-71

91480-76 تا 11 صبح: گفتگو با «پروین غفاری» روشندل آگاه و استوار
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 10شب: گفتگو با «پروین غفاری»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

 

1480-72

9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «مژگان جی جی» نویسنده کتاب «زودیاک»
10تا 11‌ صبح: گفتگو با «سیروس بهشتی» مدیر سیروس تراول
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: گفتگو با «نسیم نبوی زاده» نقاش ایرانی در لندن
يك تا 2‌: گفتگو با «محمد ایزد مهر» درباره تیمسار خسروانی
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌1480-77 شب: یک قاشق شکر
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «نسیم» در لندن
9‌ تا 10‌:گفتگو با «دکتر تورج رئوف»
10 تا 11: گفتگو با «سیروس بهشتی»
11 تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1480-73

9‌1480-78 تا 10‌صبح: گفتگو با «دکتر کریمیان»
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: «یادداشت سردبیر» با صدای امیر همایونی
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «دکتر کریمیان»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: «خنیاگران»

1480-74

9‌ تا 10‌صبح: گفتگو با «مرتضی فرزانه»، خاطرات رسانه ها و هنرمندان
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌1480-79تا12‌: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»باشیلا و امیر رسایی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
8 تا 9: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا و امیر رسایی
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.