1464-91

1528-16

1528-17

ساعت1528-23 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «دکتر شهرام یارمحمدی» تازه رسیده از کویت
10‌ تا 11‌ صبح: آخرین گفتگوی زنده یاد حسین حیدری با علی نظری برای مجله و رادیو جوانان
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگوی فارلی قراگزلو با دکتر واتسون
1 تا2‌:گفتگوی فرح شکوهی واسلام شمس
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با مهرداد اعرابی
9‌ تا 10‌: گفتگو با دکتر یارمحمدی
10‌ تا 11‌:گفتگوی حسین حیدری و علی نظری
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

1528-18

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

 

1528-19

91528-24 تا10صبح:گفتگو با پرویز قاضی سعید
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
1تا2‌: گفتگوبا عباس قادری (ضبط شده)
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9 شب:گفتگو با عباس قادری
9 تا 10 شب: گفتگو باپرویز قاضی سعید
10‌ تا 11‌: گفتگوی ناظمی با مصطفی کسروی
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

1528-20

9‌1528-25 تا 10‌ صبح: گفتگو با «حسین مجید»
10تا 11‌ صبح: گفتگوی پرویز ناظریان با کامران خاورانی (درخواست شده)
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با علیرضا نژاد دهقان، همکارمان در ایران
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با «اصغر بیچاره»
10 تا 11: گفتگوی ناظریان با خاورانی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

1528-21

9‌1528-26 تا 10‌صبح: گفتگو با کاظم عالمی (درخواست شده)
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با هوسپیان
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: گفتگو با «دکتر هوسپیان»
9 تا 10 شب: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
10 تا 11 شب:گفتگو با «کاظم عالمی»
11 تا 12: «خنیاگران»

1528-22

9‌ 1528-28تا 10‌صبح: گفتگو با شهره آغداشلو (درخواست شده)
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: برنامه ای از «امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با شهره آغداشلو
8 تا 9: شما و رادیو
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا و مصطفی خاک نگار
10‌تا 11‌: با امیر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.