1331-68

1389-40

1389-41

ساعت 1389-479‌ تا 10‌ صبح: گپ «مهدی ذکایی» و «دکتر رابرت بامبان» با «پیام شایانی»
10‌ تا 11‌ صبح: صبح جمعه شما و رادیو-قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگوبا آنا جانبازیان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «پیام شایانی»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با «آنا جانبازیان»
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌:صبح جمعه شما و رادیو-قبل از انقلاب
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1389-42

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1389-43

9‌ تا1389-48 10‌ صبح: گپ با «عبدالله ناظمی» در ایران
10‌تا 11: صبح جمعه-رادیو ایران
11 تا 12: گفتگو با «دکتر ادموند تاش»
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: صبح جمعه رادیو ایران
9 تا 10: گفتگو با «عبدالله ناظمی»
10‌ تا 11‌: گفتگو با «ادموند تاش»
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1389-44

9‌1389-49 تا 10‌ صبح:  گپ با «هادی خرسندی» و «پرویز صیاد»
10‌تا 11:  صبح جمعه – شما و رادیو
11‌ تا 12‌: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گپ با «هادی خرسندی» و «پرویز صیاد»
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر
9‌ تا 10‌: شما و رادیو- پیش از انقلاب
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1389-45

9‌ تا1389-50 10‌صبح:  گپ با «سهند دولت آبادی» قهرمان بین المللی کاراته
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری و نیلوفر
11‌ تا 12‌:گفتگو با «آندره بوغوسیان»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌: صبح جمعه شما و رادیو-پیش از انقلاب
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  صبح جمعه شما و رادیو-پیش از انقلاب
8 تا9 شب: از هر دری سخنی با منصور هنری و نیلوفر
9 تا 10 شب: گپ با سهند دولت آبادی
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگوی با نیک یونانیان

 

 

 

 

 

1389-46

9‌ تا 10‌صبح:گپ با «ستار»
10‌تا 11‌: شما و رادیو-پیش از انقلاب
11‌ تا 12‌: گفتگوی فرهنگ فرهی با سلی
12‌ تا يك:  گفتگو با دکتر دانش فروغی
يك تا 2‌: گفتگو با شهرام صولتی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با شهرام صولتی
8تا 9: «بازتاب» گفتگو با  محمد خردادیان
9 تا 10: گفتگو با «ستار»
10‌تا 11‌:  شما و رادیو-پیش از انقلاب
11 تا 12: گفتگوی فرهنگ فرهی با سلی
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.