1331-68

1415-13

1415-14

ساعت1415-20 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «شهرام فسازاده» همراه با «احمد آزاد»
10‌ تا 11‌ صبح:گلچین هفته 96:رضا ورزنده – حسین قوامی- سیما بینا- شجریان
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «مریم سروش» طراح لباس و گزارشگر
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «مریم سروش»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با «شهرام فسازاده»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 96:رضا ورزنده – حسین قوامی- سیما بینا- شجریان
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

1415-15

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1415-16

9‌تا10‌ صبح: گپ با دکتر بامبان و سهراب اخوان
1415-2110‌تا 11:گلچین هفته 97: یادبودشادروان نورعلی خان برومند وآثار این هنرمند بزرگ
11 تا 12: شهر فرشته ها در هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 97: یادبودشادروان نورعلی خان برومند وآثار این هنرمند بزرگ
9 تا 10:گپ با«دکتر بامبان»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها در هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با «شهرام بروخیم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1415-17

9‌ 1415-22تا 10‌ صبح:  گفتگو با «شهره آغداشلو» (درخواست شده)
10‌تا 11:گلچین هفته 94: شجریان – مرضیه- بنان – هنگامه اخوان
11‌ تا 12‌: یک قاشق شکر
12‌ تا يك:  گفتگو با نورانی و عاشقیان
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «مرتضی فرزانه»                                     
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 94: شجریان – مرضیه- بنان – هنگامه اخوان
10‌ تا 11‌:  گفتگو با «شهره آغداشلو»
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1415-18

9‌1415-23 تا 10‌صبح: گپ با «اسلام شمس»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  امیر پاکرو
11‌ تا 12‌: سخنرانی شهرام ناظری در یو سی ال ایUCLA
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته 95: بنان – پوران – شهرام ناظری- سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته 95: بنان – پوران – شهرام ناظری- سیما بینا
8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
9 تا 10 شب:  سخنرانی شهرام ناظری
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12:   گفتگو با فخری خوروش

 

1415-19

9‌1415-24 تا 10‌صبح:گپ با «کاظم عالمی» (درخواست شده)
10‌تا 11‌:گلچین هفته 92: یادبود استاد صبا- اجرای آهنگ هایی به یاد استاد – بنان و مرضیه   
11‌ تا 12‌: «تاریخ رقص» از «عبدالله ناظمی»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: گفتگو با «دکتر روبن آبرامز»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگوبا «کاظم عالمی»
8تا 9:  گفتگوبا «شهرام شب پره»
9 تا 10: «تاریخ رقص»
10‌تا 11‌:گلچین هفته 92: یادبود استاد صبا- اجرای آهنگ هایی به یاد استاد – بنان و مرضیه
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.