1464-91

1489-70

1489-71

ساعت1489-77 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی «مهدی ذکایی» با «افشین گرگین»
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «سهراب اخوان»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌:گفتگو با «افشین گرگین»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگوی ننه سلیمه با مهدی ذکایی
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1489-72

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1489-73

91489-78 تا 10 صبح: گفتگو با «جهانبخش پازوکی» (درخواست شده)
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 10شب: گفتگو با «جهانبخش پازوکی»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

  

 

 

 

 

1489-74

9‌1489-79 تا 10‌ صبح: گفتگو با «ناصر چشم آذر» (جدید)
10تا 11‌ صبح: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی در باره ضد درد
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: گفتگو با «دکتر رادنی مصرانی»
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «ناصر چشم آذر»
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌:گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی »
10 تا 11: گفتگوی «مهدی ذکایی» با «افشین گرگین»
11 تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1489-75

9‌1489-80 تا 10‌صبح: گفتگو با شهبال شب پره و بلک کتز
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: «یادداشت سردبیر» با صدای امیر همایونی
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «علی نظری»
10 تا 11 شب: پخش موسیقی
11 تا 12: «خنیاگران»

1489-76

9‌ تا 10‌صبح: گفتگو با «مرتضی فرزانه»، خاطرات رسانه ها و هنرمندان
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك1489-81 تا 2‌: «پشت صحنه»با شیلا
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
8 تا 9: گفتگو با Amy Liu
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا و محمد خردادیان
10‌تا 11‌:شما و رادیو
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.