1464-91

1563-59

1563-60

9‌ تا10‌zz-1صبح: گفتگو با پویا
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با مازیار قویدل
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌:یادداشت سردبیر
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با «پویا»
9‌ تا 10‌: گفتگو با ابی قاسمی و یافا سلیمانی
10‌تا 11‌: گفتگو با مازیار قویدل
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1563-61

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1563-62

91563-67 تا10صبح:گفتگو با شهرام شب پره
10 تا 11: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
11 تا 12: موسیقی گیلکی و مازندرانی
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با اردشیر فرح
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: هورا یاوری درباره شاملو
10‌ تا 11‌: موسیقی بزمی
11 تا 12: گفتگو با شهرام شب پره
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1563-63

9‌ تاz-1 10‌ صبح: گفتگو با رضا صفایی بازیگر معروف
10تا 11‌: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگوی شماعی زاده و عبدالله ناظمی
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گفتگو با رضا صفایی
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با افشین گرگین
10 تا 11: موسیقی بزمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1563-64

9‌1563-69 تا10‌صبح: گفتگو با گروه تارانتیست
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: موسیقی اسپانیایی و فرانسوی
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با داوود سلمکی
10 تا11 شب:گفتگو با گروه تارانتیست
11 تا 12: «خنیاگران»

1563-65

9‌1563-70 تا 10‌صبح: گفتگو با عبدالله ناظمی
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: برنامه ای از «امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگوی علیرضا میبدی با فردین
8 تا 9: صبح آدینه با احمد آزاد
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:با امیر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.