1331-68

1385-49

1385-50

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1385-56 گپ با «شهرزاد» دختری که سالها با سرطان جنگید و سرانجام رفت
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته 41 :قصه ای به یاد ابوالحسن صبا -سروش ایزدی -فریدون فرهی -سیما بینا -مرضیه -شجریان
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگوبا مهستی کامدار موزیسین معروف ایرانی در اروپا
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «مهستی کامدار»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با «شهرزاد»
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌: گلچین هفته 41 :قصه ای به یاد ابوالحسن صبا -سروش ایزدی -فریدون فرهی -سیما بینا -مرضیه -شجریان
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1385-51

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1385-52

9‌ تا 10‌ صبح:1385-57 گفتگو با شهرام صولتی درباره آهنگی که برای شهرزاد خوانده بود.
10‌تا 11: گلچین هفته 42: گروه پایور -شجریان -سروش ایزدی- عبادی – سیما بینا – عبدالوهاب شهیدی
11 تا 12: گفتگو با آندره بوغوسیان
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 42: گروه پایور -شجریان -سروش ایزدی- عبادی – سیما بینا – عبدالوهاب شهیدی
9 تا 10: گپ با شهرام صولتی
10‌ تا 11‌: گفتگو با «آندره بوغوسیان»
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1385-53

9‌ تا 10‌ صبح:1385-58  گپ با «مسعود فردمنش»
10‌تا 11:  گلچین هفته 39 پیش درآمد ماهور -تاج اصفهانی- گوشه هایی از ابوعطا – مهستی – روح انگیز- نادر گلچین – عهدیه – مرضیه – شجریان 
11‌ تا 12‌: گفتگو با «نیک یونانیان»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گپ با «مسعود فردمنش»
8‌ تا 9‌ شب:  گفتگو با «نیک یونانیان»
9‌ تا 10‌: گلچین هفته 39 پیش درآمد ماهور -تاج اصفهانی- گوشه هایی از ابوعطا – مهستی – روح انگیز- نادر گلچین – عهدیه – مرضیه – شجریان
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1385-54

9‌ تا 10‌صبح:1385-59  گپ با «شهرام شب پره»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌:گفتگوی استاد فرهنگ فرهی با «دکتر امیرجاهد» پژوهشگر
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌: گلچین هفته 40 پیش درآمد سه گاه – رضا محجوبی- تاج اصفهانی – سیما بینا – مرشد مرادی- دلکش – شجریان – عهدیه – پوران- بنان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  گلچین هفته 40 پیش درآمد سه گاه – رضا محجوبی- تاج اصفهانی – سیما بینا – مرشد مرادی- دلکش – شجریان – عهدیه – پوران- بنان
8 تا9 شب: از هر دری سخنی
9 تا 10 شب: گفتگو با «شهرام شب پره»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگوی «استاد فرهی» با دکتر «امیر جاهد»

 

 

 

1385-55

9‌ تا 10‌صبح:1385-60گپ با «جمال وفایی»
10‌تا 11‌:  گلچین هفته 37 :پیش درآمد استاد جلیل شهناز – تاج اصفهانی اجرای ابوعطا- سیما بینا و بانو- عبدالوهاب شهیدی- مرضیه- شجریان
11‌ تا 12‌: دنیای جاسوسان
12‌ تا يك:  گفتگو با دکتر ادموند تاش
يك تا 2‌: گفتگو با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: دنیای جاسوسان
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: گفتگو با «جمال وفایی»
10‌تا 11‌:  گلچین هفته 37 :پیش درآمد استاد جلیل شهناز – تاج اصفهانی اجرای ابوعطا- سیما بینا و بانو- عبدالوهاب شهیدی- مرضیه- شجریان
11 تا 12: گفتگو با «دکتر تاش»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.