1464-91

1546-21

1546-22

9‌ 1546-28تا 10‌ صبح: گفتگو با میترا رهبر
10‌ تا 11‌ صبح:گفتگو با عباس حاجیان
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: برنامه ای از فرامرز قاسمی
1 تا2‌:یادداشت سردبیر
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: یک قاشق شکر
9‌ تا 10‌: گفتگو با میترا رهبر
10‌تا 11‌:گفتگو با فرامرز قاسمی
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

   

 

 

 

1546-23

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1546-24

91546-29 تا10صبح:گفتگو با رامین یوسف زمانی -موزیسین
10 تا 11: گفتگو با هنری چار
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: خاطرات اصغر بیچاره
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با رامین یوسف زمانی
10‌ تا 11‌: گفتگو با هنری چار
11 تا 12:با مرتضی فرزانه
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

  

  

 

 

1546-25

9‌1546-30 تا 10‌ صبح: گفتگو با سعید اسدی – جدید
10تا 11‌: گفتگوی فرح شکوهی و لیسا دفتری
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با سعید اسدی
10 تا 11: گفتگو با لیسا دفتری
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1546-26

9‌1546-31 تا 10‌صبح: گفتگو با مژده حبیبی
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگوی احمد آزاد و سلمکی
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: گفتگو با سلمکی
9 تا 10 شب: گفتگو با مژده حبیبی
10 تا 11 شب:یک قاشق شکر
11 تا 12: «خنیاگران»

1546-27

9‌1546-32 تا 10‌صبح: گفتگو با مایکل و الی
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: برنامه ای از «امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با مایکل و الی
8 تا 9: شما و رادیو
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:با امیر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.