1464-91

1472-61

1472-62

ساعت1472-68 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با ناصر چشم آذر
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: دنیای جاسوسان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگوی ناظریان با آزیتا ساعیان
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1472-63

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1472-64

9‌ 1472-69تا 10‌ صبح: گفتگو با «آریانا ملک آرا» بازیگر مهرماه های شیراز
10‌تا 11: گلچین هفته
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته
9 تا 10: گفتگو با «آریانا ملک آرا»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1472-65

9‌ 1472-70تا 10‌ صبح: گفتگو با مارتیک(جدید)
10تا 11‌ صبح: گفتگو با «محمد حیدری» از «جوانان گویا»
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: گفتگو با دکتر روبن آبرامز
يك تا 2‌: «عباس پهلوان» و خاطراتش از «جوانان گویا»
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: یک قاشق شکر
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «مارتیک»
9‌ تا 10‌: با «عباس پهلوان» از «جوانان گویا»
10 تا 11: گفتگو با «محمد حیدری»
11 تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

  

 

 

1472-66

9‌1472-71 تا 10‌صبح: آخرین مصاحبه با «فریدون فرخزاد» بمناسبت سالگرد درگذشت اش
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «فریدون فرخزاد»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: «خنیاگران»

1472-67

9‌ تا 10‌صبح: آخرین شعر خوانی فریدون فرخزاد»
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌1472-72تا12‌: گفتگو با «پرویز قاضی سعید» از «جوانان گویا»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا» با فارلی قراگزلو
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی» 8 تا 9: گفتگو با «پرویز قاضی سعید»
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با «شیلا» با فارلی قراگزلو
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.