1459-16

1459-17

ساعت1459-23 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «پرویز ناظریان» درباره خاطرات مطبوعاتی(قسمت دوم)
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: دنیای جاسوسان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با «پرویز ناظریان»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

1459-18

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1459-19

9‌ 1459-24تا10‌ صبح: گفتگو با «سارا سفری»درباره نپال
10‌تا 11: گلچین هفته
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10: گفتگو با «سارا سفری»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

1459-20

9‌ تا 11‌ صبح: گفتگوبافرهنگ فرهی درباره فونوگراف و تولید اولین صفحه
– قصه های عزیز نسین با اجرای امیر همایونی
-مصا1459-25حبه با سوزان روشن در جوانان گویا در سال 2006
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: پخش موسیقی روز داخل ایران
يك تا 2‌: گفتگوی فرح شکوهی با بهروز جلیلی و مونی آیرون
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با دکتر نجفی، جراح زیبایی
8‌ تا 9‌ شب: گفتگوی فرح شکوهی با بهروز جلیلی و مونی آیرون
9‌ تا 11‌: برنامه ای از جوانان گویا
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1459-21

9‌ 1459-26تا 10‌صبح: گفتگو با «هوشنگ توزیع»
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:جهان در جوانان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با دکتر نجفی
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «هوشنگ توزیع»

1459-22

9‌1459-27 تا 10‌صبح: گپ با «فریماه شهراز»خواننده نامدار

10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌تا12‌: گپ با «سارا وزیری»
12‌ تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
8 تا 9: گفتگو با «فریماه شهراز»
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.