1331-68

1381-13

1381-14

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1381-20 گپ با «هاتف» همراه با مرتضی فرزانه
10‌ تا 11‌ صبح:  گلچین هفته  33 : پیش درآمد ماهور- مرتضی خان نی داوود -شجریان -عهدیه -محمدخوانساری -سیما بینا -هوشنگ ظریف -نادر گلچین
11‌ تا 12‌ صبح: خاطرات «مرتضی فرزانه»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: خاطرات «مرتضی فرزانه»
8‌تا 9‌:  گپ با «هاتف»
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal with Steve Fisch & Mitchell Flint
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌:   گلچین هفته  33 : پیش درآمد ماهور- مرتضی خان نی داوود -شجریان -عهدیه -محمدخوانساری -سیما بینا -هوشنگ ظریف -نادر گلچین
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

1381-15

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1381-16

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «فرامرز قاسمی» و ترانه ای در سرگذشت «رامش»
10‌تا 11:  گلچین هفته 34 :درویش خان -مرضیه -نادرگلچین-عهدیه – قمر و شهیدی-سیما بینا -شجریان
12‌ تا 1‌: مصاحبه1381-21 جنجالی با محمد خردادیان در «بازتاب»
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با «فرامرز قاسمی»
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 34 :درویش خان -مرضیه -نادرگلچین-عهدیه – قمر و شهیدی-سیما بینا -شجریان
10‌ تا 11‌: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم و خردادیان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1381-17

9‌ تا 10‌ صبح:1381-22  گپ با «سلیمان همصدا» خواننده معروف افغان
10‌تا 11:گلچین هفته 31 : روح انگیز – سرود ای وطن – سروش ایزدی و محمد گل ریز- بدیع زاده -شجریان -قمرالملوک وزیری – رحمت الله بدیعی – ادیب خوانساری –  عبدالوهاب شهیدی
11‌ تا 12‌:گفتگو با «دکتر آندره بوغوسیان» وکیل باتجربه
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات شعر و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گپ با «سلیمان همصدا»
8‌ تا 9‌ شب:  گفتگو با «دکتر بوغوسیان»
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 31 : روح انگیز – سرود ای وطن – سروش ایزدی و محمد گل ریز- بدیع زاده -شجریان -قمرالملوک وزیری – رحمت الله بدیعی – ادیب خوانساری –  عبدالوهاب شهیدی
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

1381-18

9‌ تا 10‌صبح:  گپ با «عارف» با همراهی علیرضا نژاد دهقان (درخواست شده)
10‌ تا 11‌ صبح:1381-23 «بازتاب» با شهرام بروخیم
11‌ تا 12‌:گفتگو با «ایرج مهدیان»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:  گلچین هفته 32 : روح انگیز – نادر گلچین – الهه – چهارمضراب ماهور- شهبازیان – آهنگ آذری – سیما بینا- تا تو با منی – گروه دانشگاه تهران- شجریان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گلچین هفته 32 : روح انگیز – نادر گلچین – الهه – چهارمضراب ماهور- شهبازیان – آهنگ آذری – سیما بینا- تا تو با منی – گروه دانشگاه تهران- شجریان
8 تا9 شب: بازتاب
9 تا 10 شب: گفتگو با «عارف»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «ایرج مهدیان»

1381-19

9‌ تا 10‌صبح:گپ با احمد آزاد و اسی الوندی
10‌تا 11‌:گلچین هفته 28  با هنرمندی: نادر گلچین-سیما بینا-شجریان -سروش ایزدی
11‌ تا 12‌: گفتگوی فرهنگ فرهی با بهروز جلیلی
12‌ تا يك:  فرح شو با اسلام شمس
يك تا 2‌: گپ با «فرزام سلامی»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: دنیای جاسوسان
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: گفتگو با «اسی الوندی»
10‌تا 11‌: گلچین هفته 28 با هنرمندی: نادر گلچین-سیما بینا-شجریان -سروش ایزدی
11 تا 12: فرح شو با اسلام شمس
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.