1464-91

1507-33

1507-34

ساعت1507-40 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی با «تقی مختار» چهره سرشناس مطبوعات و سینما
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگو با «علیرضا اردکانی»
يك تا2‌: گفتگو با «دکتر کرباسی» پزشک خانواده
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با «دکتر کرباسی»
9‌ تا 10‌: گفتگو با «تقی مختار»
10‌ تا 11‌: «گفتگو با «علیرضا اردکانی»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

  

 

 

 

1507-35

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1507-36

91507-41 تا 10 صبح: گفتگو با «پرویز قاضی سعید» روزنامه نگار نامدار درباره خاطرات مطبوعاتی
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: گفتگوی عبدالله ناظمی با عماد رام (1)
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9 شب: گفتگو با عماد رام (2)
9 تا 10 شب: گفتگو با «قاضی سعید»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

  

 

 

1507-37

9‌1507-42 تا 10‌ صبح: گفتگو با دکتر رزاییان
10تا 11‌ صبح: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: با مصطفی خاک نگار
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با «شهره آغداشلو»
10 تا 11: گفتگوی ناظمی با مهدیان
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

1507-38

9‌ تا 10‌صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی با سوسن میرقنبری
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با «الهام مدنی» کارگردان و برگزار کننده فستیوال فیلم
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: «یادداشت سردبیر»1507-43
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گفتگو با سوسن میرقنبری
8 تا 9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «هوشنگ توزیع» درباره فعالیت هایش در جامعه ایرانی
10 تا 11 شب: گفتگو با «الهام مدنی»
11 تا 12: «خنیاگران»

 

 

 

 

1507-39

9‌ تا 10‌صبح: گفتگو با «مرتضی فرزانه»، خاطرات رسانه ها و هنرمندان
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: گفتگوی «عبدالله ناظمی با مریم نجمی»(قسمت سوم)
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك1507-44 تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
8 تا 9: گفتگوی «عبدالله ناظمی با مریم نجمی»(3)
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:شما و رادیو
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.