1331-68

1425-47

1425-48

ساعت1425-54 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی با «لیلا فروهر» جدید
10‌ تا 11‌ صبح: از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب -گلچین هفته 115: سیما بینا- هنگامه اخوان- رضوی سروستانی
11‌ تا 12‌ صبح: «ترانه در گذر زمان» با احمد آزاد و هوشمند عقیلی
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: «ترانه در گذر زمان»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با لیلا فروهر
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 115: سیما بینا- هنگامه اخوان- رضوی سروستانی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

1425-49

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1425-50

1425-559‌تا10‌ صبح: گپ با مگی پرتو، فیلمساز و اسلام شمس
10‌تا 11: از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب – گلچین هفته 116: کنسرت جشن هنر شیراز
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 116: کنسرت جشن هنر شیراز
9 تا 10:گپ با مگی پرتو و اسلام شمس
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با «شهرام بروخیم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1425-51

9‌ تا1425-56 10‌ صبح:  گفتگوی عبداله ناظمی با «مرتضی ممیز»گرافیست نامدار در سال 1989
10‌تا 11:گلچین هفته 111: سیما بینا- دلکش – ادیب خوانساری.
11‌ تا 12‌:  گفتگو با دکتر حاجیان
12‌ تا يك:  گفتگو با «دکتر ژوزف هوسپیان»
يك تا 2‌: موسیقی
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: یک قاشق شکر                          
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکتر ژوزف هوسپیان»در باره مسائل پزشکی
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 111: سیما بینا- دلکش – ادیب خوانساری.
10‌ تا 11‌: گپ عبداله ناظمی با «مرتضی ممیز»
11‌تا 12‌: گفتگو با دکتر حاجیان
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1425-52

9‌ 1425-57تا 10‌صبح: گفتگوی شهره آغداشلو و شهلا اتفاق و دکتر ابراهیم قربانیان
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگوی دکتر هوسپیان و دکتر بامبان درباره تاریخ
11‌ تا 12‌: گفتگوی عبداله ناظمی با ایرج مهدیان در سال 1998
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته 114 : هنگامه اخوان – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته 114 : هنگامه اخوان – سیما بینا
 8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان و دکتر بامبان
9 تا 10 شب: گفتگوی شهره آغداشلو و شهلا اتفاق و دکتر ابراهیم قربانیان
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12:  گفتگوی عبداله ناظمی با ایرج مهدیان

 

 

 

 

1425-53

9‌1425-58 تا 10‌صبح:گپ با نادر صدیقی، ابوالفضل جلالی و محمد بیاتی
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11‌تا12‌:دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: یک قاشق شکر
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: دنیای جاسوسان
9 تا 10: گپ با نادر صدیقی، ابوالفضل جلالی و محمد بیاتی
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.