1331-68

1386-21

1386-22

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «عباس شیر محمدی» عکاس کاخ سفید
10‌ تا 11‌ صبح: صبح جمعه با شما و رادیو-قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح:1386-28 گفتگوبا شهرام شب پره، فارلی قراگزلو و ایزدمهر
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «عباس شیر محمدی»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با «شهرام شب پره»
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌:صبح جمعه شما و رادیو-قبل از انقلاب
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1386-23

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1386-24

9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «بیژن مرتضوی»
10‌تا 11:1386-29 صبح جمعه-رادیو ایران
11 تا 12: گفتگو با آندره بوغوسیان
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: صبح جمعه رادیو ایران
9 تا 10: گپ با شهرام صولتی
10‌ تا 11‌: گفتگو با «آندره بوغوسیان»
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

 

1386-25

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «گرد آفرید»
10‌تا 11:1386-30  صبح جمعه – شما و رادیو
11‌ تا 12‌: گفتگو با «دکتر ادموند تاش»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گپ با «گرد آفرید»
8‌ تا 9‌ شب:  گفتگو با «نیک یونانیان»
9‌ تا 10‌: شما و رادیو- پیش از انقلاب
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1386-26

9‌ تا 10‌صبح: 1386-31 گپ با «فرخ»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌:گفتگو با «همدم» خواننده معروف افغان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌: صبح جمعه شما و رادیو-پیش از انقلاب
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  صبح جمعه شما و رادیو-پیش از انقلاب
8 تا9 شب: از هر دری سخنی
9 تا 10 شب: گفتگو با «فرخ»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با مرتضی فرزانه

 

 

1386-27

9‌ تا 10‌صبح:گپ با «عبدالله بیک» همکار قدیمی جوانان در ایران
10‌تا 11‌: شما و رادیو-پیش از انقلاب
11‌ تا 12‌: دنیای جاسوسان
12‌ تا يك:  گفتگو با دکتر دانش فروغی
يك تا 2‌: گفتگو با «ابراهیم سلمکی»
از ساعت1386-32 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با ابراهیم سلمکی
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: گفتگو با «هوشنگ حسینی»همکار قدیمی جوانان در ایران
10‌تا 11‌:  شما و رادیو-پیش از انقلاب
11 تا 12: گفتگو با «دکتر مصلحی»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.