1464-91

1551-30

1551-31

9‌1551-37 تا 10‌ صبح: گفتگو با بیژن قادری
10‌ تا 11‌ صبح:گفتگوی عبدالله ناظمی با مرتضی ممیز
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگو با احمد آزاد
1 تا2‌:یادداشت سردبیر
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگوی ناظمی با تقی مختار
9‌ تا 10‌: گفتگو با مقصودلو
10‌تا 11‌:گفتگو با همایون کمدین قدیمی
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

1551-32

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1551-33

91551-38 تا10صبح:گفتگو با ستار
10 تا 11: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
11 تا 12: گفتگو با شادناز خواننده جوان
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با شادناز خواننده جوان
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با سوزان روشن
10‌ تا 11‌: گفتگو با فرامرز قاسمی
11 تا 12:گفتگو با کورش بی بیان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

  

 

1551-34

9‌ 1551-39تا 10‌ صبح: گفتگو با زنده یاد محمد حیدری در سال 2007
10تا 11‌: گفتگو با مرتضی فرزانه
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با الی و مایکل
10 تا 11: گفتگو با عطا خرم
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

  

1551-35

9‌ تا 10‌صبح: گفتگو با احمد آزاد و سلمکی
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
10 تا 11 شب:گفتگو با مرتضی فرزانه
11 تا 12: «خنیاگران»

1551-36

9‌1551-40 تا 10‌صبح: گفتگو با هوشنگ توزیع
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: برنامه ای از «امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با انتونیو جلینی
8 تا 9: گفتگو با هوشنگ توزیع
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:با امیر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.