1331-68

1368-9

1368-10

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1368-16 گپ با «شهرام صولتی»
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته-3 از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب با حضور شجریان، مرضیه، فرهاد فخرالدینی و فریدون مشیری، سیمین غانم، عبدالوهاب شهیدی و سیما بینا
11‌ تا 12‌ صبح: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب: جهان در جوانان 
8‌تا 9‌:  گپ با «شهرام صولتی»
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal‌
10‌ تا 11‌:یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
11‌ تا 12‌: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته-3 از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب با حضور شجریان، مرضیه، فرهاد فخرالدینی و فریدون مشیری، سیمین غانم، عبدالوهاب شهیدی و سیما بینا
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1368-11

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:موسيقي پاپ و تكراربعضي برنامه ها
7 ‌تا 12‌:  موسيقي ایرانی و تكرار بعضي برنامه ها

1368-12

9‌ تا 10‌ صبح:  گپ با «علی آبادانی» آلمان
10‌تا 11: صبح آدینه با1368-17 احمد آزاد -گلچین هفته4  از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب با حضورپوران، جهانبخش پازوکی، هایده، منتشری، سیما بینا
11 تا 12:  Family Talk با دکتر «سیما کنگاوری»
12‌ تا 1‌: برنامه جدید «جوانان گویا» با «سعید محمدی و ندا محمدی»
يك تا 2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب: برنامه جدید «جوانان گویا» با «سعید محمدی و ندا محمدی»
8‌ تا 9‌ شب: صبح آدینه با احمد آزاد -گلچین هفته4  از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب با حضورپوران، جهانبخش پازوکی، هایده، منتشری، سیما بینا
9‌ تا 10‌:  جهان در جوانان
10‌ تا 11‌: «دکتر سیما کنگاوری»
11 تا 12: گپ با «علی آبادانی»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1368-13

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «دکتر دانش فروغی» روانشناس سرشناس(جدید)
10‌ تا 11‌ صبح:  صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب با حضور مرضیه و نادر گلچین-قسمت اول
11‌ تا 12‌: گفتگو با1368-18 «شهرام شب پره» جدید همراه با محمد ایزد مهر و قراگزلو
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: برنامه ویژه «فرامرز قاسمی»
8‌ تا 9‌ شب:  گپ با «دکتر دانش فروغی»
9‌ تا 10‌:  صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب با حضور مرضیه و نادر گلچین-قسمت اول
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: گپ با «شهرام شبپره»-جدید
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1368-14

9‌ تا 10‌صبح:1368-19 گپ با «هاتف»
10‌ تا 11‌ صبح: دنیای جاسوسان
11‌ تا 12‌: گفتگو با «مهستی کامدار»  موزیسین محبوب ایرانی در اروپا
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌: صبح آدینه با احمد آزاد -گلچین هفته از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب با حضور حمیرا و شجریان-قسمت دوم
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: صبح آدینه با احمد آزاد -گلچین هفته از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب با حضور حمیرا و شجریان-قسمت دوم
8 تا9 شب: گپ با «هاتف»
9 تا 10 شب: گپ با «مهستی کامدار»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «باران» خواننده جدید

1368-15

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «محمد ایزدمهر» بمناسبت سالگرد تولد زنده یاد علی حاتمی
10‌تا 11‌:  صبح آدینه با «احمد آزاد» سرگذشت رادیو ایران قبل از انقلاب با حضور مشیرهمایون شهردار، مجید وفادار و مهدی خالدی-قسمت سوم
11‌ تا 12‌:یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: سیری در موسیقی
يك تا 2‌: گفتگو با دکتر سیما کنگاوری
از ساعت 2‌ تا 7 شب: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: یادداشت سردبیر
 8 تا 10: دی جی الن  DJ KIK Alen و دی جی ونداد DJ Wired و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
10‌تا 11‌:  صبح آدینه با «احمد آزاد» سرگذشت رادیو ایران قبل از انقلاب با حضور مشیرهمایون شهردار، مجید وفادار و مهدی خالدی-قسمت سوم
11‌ تا 12‌: گفتگو با «محمد ایزدمهر»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.