1464-91

1481-27

1481-28

ساعت 1481-349‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی ننه سلیمه با مهدی ذکایی در رادیو شادی
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «همایون» بازیگر با سابقه
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: گفتگو با «همایون»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگوی ننه سلیمه و مهدی ذکایی
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

1481-29

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1481-30

 

9 1481-35تا 11 صبح: گفتگو با «شهرداد روحانی»
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 10شب: گفتگو با «شهرداد روحانی»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

  

1481-31

9‌1481-36 تا 10‌ صبح: گفتگو با «جی جی پرسیس» نویسنده کتاب «زودیاک»
10تا 11‌ صبح: گفتگو با «سیروس بهشتی» مدیر سیروس تراول
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: گفتگو با «نسیم نبوی زاده» نقاش ایرانی در لندن
يك تا 2‌: گفتگو با «پروین غفاری» روشندل آگاه
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «پروین غفاری» روشندل آگاه
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «نسیم» در لندن
9‌ تا 10‌:گفتگو با «دکتر تورج رئوف»
10 تا 11: گفتگو با «سیروس بهشتی»
11 تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

  

 

 

 

 

 

1481-32

9‌1481-37 تا 10‌صبح: گفتگو با «Sonia ETE» فشن دیزاینر
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: «یادداشت سردبیر» با صدای امیر همایونی
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «Sonia ETE»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: «خنیاگران»

1481-33

9‌ تا 10‌صبح: گفتگو با «مرتضی فرزانه»، خاطرات رسانه ها و هنرمندان
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌1481-38تا12‌: گفتگو با «الن فریدمن، Jeff ، مصطفی خاک نگار و آنتونیو جلینی»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»باشیلا و امیر رسایی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
8 تا 9: گفتگو با «الن فریدمن»
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا و امیر رسایی
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.