1529-23

1529-24

ساعت1529-30 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «دکتر آلاله کامران» وکیل دفاع جنایی
10‌ تا 11‌ صبح: آخرین گفتگوی زنده یاد حسین حیدری با علی نظری برای مجله و رادیو جوانان
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگو با دکتر شهرام یارمحمدی
1 تا2‌:گفتگوی فرح شکوهی و راکی جونز
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با دکتر شهرام یارمحمدی
9‌ تا 10‌: گفتگو با دکتر آلاله کامران
10‌تا 11‌:گفتگوی حسین حیدری و علی نظری
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

  

 

1529-25

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1529-26

91529-31 تا10صبح:گفتگو با فرزین فرهادی، موزیسین نامدار
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
1تا2‌: گفتگوبا امیر رسایی
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9 شب:گفتگو با عباس قادری
9 تا 10 شب: گفتگو با فرزین فرهادی
10‌ تا 11‌: گفتگوی ناظمی با مصطفی کسروی
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

  

 

 

 

 

1529-27

9‌1529-32 تا 10‌ صبح: گفتگو با «حسین مجید»
10تا 11‌ صبح: گفتگوی پرویز ناظریان با کامران خاورانی (درخواست شده)(قسمت 3)
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با علیرضا نژاد دهقان، همکارمان در ایران
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
10 تا 11: گفتگوی ناظریان با خاورانی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

1529-28

9‌1529-33 تا 10‌صبح: گفتگو با زنده یاد بیک ایمانوردی
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با هوسپیان
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: گفتگو با «دکتر هوسپیان»
9 تا 10 شب: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
10 تا 11 شب:گفتگو با «بیک ایمانوردی»
11 تا 12: «خنیاگران»

1529-29

9‌ 1529-35تا 10‌صبح: گفتگو با عماد رام
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: برنامه ای از «امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با عماد رام
8 تا 9: شما و رادیو
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا و مصطفی خاک نگار
10‌تا 11‌:با امیر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.