1331-68

1429-21

1429-22

ساعت1429-28 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی عبدالله ناظمی با مرتضی ممیز گرافیست در سال 1989
10‌ تا 11‌ صبح: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
11‌ تا 12‌ صبح:  «ترانه در گذر زمان» با احمد آزاد و هوشمند عقیلی
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2‌ تا 3‌: گفتگوی عبدالله ناظمی با امیر رسائی در سال 2007    
3تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف                                     
7 تا 8‌ شب:  «ترانه در گذر زمان» با احمد آزاد و هوشمند عقیلی
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با «مرتضی ممیز»
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌: یادداشت سردبیر
12‌ تا 1: مصاحبه با امیر رسائی    
1‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

1429-23

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1429-24

1429-299‌تا10‌ صبح: گفتگوی منوچهر سخایی با پروا
10‌تا 11: از برنامه های رادیو ایران قبل از انقلاب – گلچین هفته 116: کنسرت جشن هنر شیراز
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 116: کنسرت جشن هنر شیراز
9 تا 10:گفتگوی «منوچهر سخایی» با «پروا»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با «شهرام بروخیم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1429-25

9‌1429-30 تا 10‌ صبح:  گفتگو با «رضا بیک ایمانوردی» در سال 1992 و فرامرز محمودی
10‌تا 11:گلچین هفته 111: سیما بینا- دلکش – ادیب خوانساری.
11‌ تا 12‌:  «از هر دری سخنی» با منصور هنری و امیر پاکرو
12‌ تا يك:  گفتگو با «دکتر ژوزف هوسپیان»
يك تا 2‌: موسیقی
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:  گفتگو با ایرج جنتی عطایی                       
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکتر ژوزف هوسپیان»در باره مسائل پزشکی
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 111: سیما بینا- دلکش – ادیب خوانساری.
10‌ تا 11‌: گفتگو با بیک ایمانوردی
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1429-26

9‌1429-31 تا 10‌صبح: گپ با «سعید اسدی» کارگردان
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگوی دکتر هوسپیان و دکتر بامبان درباره تاریخ  
11‌ تا 12‌: گپ با ناصر چشم آذر
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته 114 : هنگامه اخوان – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته 114 : هنگامه اخوان – سیما بینا
 8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان و دکتر بامبان
9 تا 10 شب: گپ با «سعید اسدی»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گپ با ناصر چشم آذر

1429-27

9‌1429-32 تا 10‌صبح: گفتگو با ستار
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11‌تا12‌:دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
9 تا 10:گفتگو با ستار
10‌تا 11‌:گلچین هفته 107: فریدون فرهی- هنگامه اخوان – محمد گل ریز- شجریان
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.