1390-37

1390-39

ساعت 1390-459‌ تا 10‌ صبح: گپ «مهدی ذکایی» و «شهرداد روحانی»
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته 47 : هنگامه اخوان – شجریان – جلیل شهناز- مهستی – تاج اصفهانی – مرضیه.
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگوی دکتر بامبان و مهدی ذکایی با پیام شایانی
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «شهرداد روحانی»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با «پیام شایانی»
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 47 : هنگامه اخوان – شجریان – جلیل شهناز- مهستی – تاج اصفهانی – مرضیه. 
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1390-40

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1390-41

9‌ تا1390-46 10‌ صبح: گپ با «عطاالله خرم»
10‌تا 11: گلچین هفته 48 : مرضیه – استاد بهاری- شجریان – سروش ایزدی- سید نورالدین رضوی- حمیرا.
11 تا 12: گفتگو با «دکتر ادموند تاش»
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 48 : مرضیه – استاد بهاری- شجریان – سروش ایزدی- سید نورالدین رضوی- حمیرا.
9 تا 10: گفتگو با «عطاالله خرم»
10‌ تا 11‌: گفتگو با «عبدالله ناظمی»
11 تا 12:«بازتاب»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1390-42

9‌ تا1390-47 10‌ صبح:  گپ با «هادی خرسندی» 
10‌تا 11:  صبح جمعه – شما و رادیو
11‌ تا 12‌: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گپ با «هادی خرسندی»
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر
9‌ تا 10‌: شما و رادیو- پیش از انقلاب
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1390-43

9‌ تا 10‌صبح:  گپ با «امید»
10‌1390-48 تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری و نیلوفر
11‌ تا 12‌:گفتگو با «پرویز صیاد»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌: صبح جمعه شما و رادیو-پیش از انقلاب
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  صبح جمعه شما و رادیو-پیش از انقلاب
8 تا9 شب: از هر دری سخنی با منصور هنری و نیلوفر
9 تا 10 شب: گپ با «امید»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگوی با «پرویز صیاد»

 

 

 

 

 

 

 

 

1390-44

9‌ تا 10‌صبح:گپ با «جهانبخش پازوکی»
10‌تا 11‌: شما و رادیو-پیش از انقلاب
11‌ تا 12‌: گفتگوی با «کامبیز ضرغام»
12‌ تا يك:  گفتگو با دکتر دانش فروغی
يك تا 2‌: گفتگو با «کامبیز ضرغام»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «کامبیز ضرغام»
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: گفتگو با «جهانبخش پازوکی»
10‌تا 11‌:  شما و رادیو-پیش از انقلاب
11 تا 12: گفتگوی فرهنگ فرهی با سلی
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.