1464-91

1468-24

1468-25

ساعت1468-31 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با لوسیک مارتیروسیان نوازنده بین المللی
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: دنیای جاسوسان
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با لوسیک و اولین
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

1468-26

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1468-27

9‌1468-32 تا 10‌ صبح: گفتگو با «مسعود اسداللهی»
10‌تا 11: گلچین هفته
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته
9 تا 10: گفتگو با «مسعود اسداللهی»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1468-28

9‌ تا 10‌ صبح: شما و رادیو قبل از انقلاب با حضور گوگوش، تابش، عارف (درخواست شده)
10تا 11‌ صبح: گفتگوی سهراب اخوان و هما پرتوی
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: گفتگو با گیتی از جوانان گویا
يك تا 2‌: گفتگو با «احمد آزاد و سلمان محمدی و دیوید»
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌1468-33 تا 8‌ شب: گفتگو با «شهرام شب پره»
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «احمد آزاد»
9‌ تا 10‌: گفتگو با «شعله فرخی» از مرکز پژوهشی دکتر رئوف
10 تا 11: یک قاشق شکر
11 تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1468-29

9‌1468-34 تا 10‌صبح: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:جهان در جوانان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «حسین مجید»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «پیام شایانی»

 

 

 

 

1468-30

9‌1468-35 تا 10‌صبح: گفتگوی «پرویز ناظریان» با علی علینژاد هنرمند سرامیک کار
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌تا12‌: گفتگو با انتونیو جلینی
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با انتونیو جلینی
8 تا 9: گفتگوی «پرویز ناظریان و علی نژاد»
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.