1692-55

• شایع است سام اصغری، آرام آرام به نامزد خود بریتنی اسپیرز، فارسی یاد میدهد.

ایندو که از این جملات عاشقانه فارسی (عاشقتم) را روی سوشیال میدیا رو کردند با سیل استقبال جوانها روبرو شد که این استقبال از داخل ایران بیشتر از هر سرزمینی است.
به گفته اطرافیان، دلبستگی بریتنی به سام چنان عمیق است که حتی دوری او را نمی تواند یک روز تحمل کند. البته وفاداری و منش پاک ایرانی سام نیز به دوام این عشق کمک کرده، چرا که سام با علو طبع خود به بریتنی فهمانده که نه شهرت و نه ثروت او برایش مهم نیست.

1692-56