تورج شعبانخانی از خوانندگان قدیمی موزیک پاپ در ایران، بدنبال بیماری شدید ریوی در بیمارستانی در همدان بستری است و بدلیل وخامت حالش، پزشکان اجازه انتقال او را به تهران نداده اند.
قراربود هفته قبل انجمن موسیقی استان همدان و کارگاه آموزشی «آسیب شناسی100 سال ترانه در ایران» از شعبانخانی تقدیر شود.
شعبانخانی در طی چند دهه گذشته برای بسیاری از خوانندگان ترانه سروده است.

1693-77