1712-12

فرارسیدن عید پاک
را به مسیحیان ایرانی
در سراسر جهان تبریک می گوییم.
                                                 مجله جوانان

1713-13