1712-15

شادروان علی جوادی بزرگ خاندان جوادی به ابدیت پیوست روحش شاد و یادش انوشه باد ، در گذشت پدر گرامی دکتر نادر جوادی را به این پزشک عالیقدر و مهندس ساسان جوادی و خانواده های وابسته جوادی ، رفیعیان،  داوری ، سعیدی ،گرامی ، مقدم ، فولادی، اربابی ، سیف زاده ، قاسمیان ، ثقفی و سایر خانواده ها ی وابسته تسلیت می گوییم.

1712-17