1728-67

جمعه گذشته ساعت 5/3 بعد از ظهردرفالبروک وست هیلزلس آنجلس تیغ برنده یک حیوان انسان نما، گلوی ارتیکاس 47ساله فرزند ضیا آتابای را برید و با همان خشونت ضربات بعدی را فرود آورد و زندگی جوانی را که درآستانه ازدواج بود گرفت.
ارتیکاس فرزند ضیاء و ژیلا زند کریمی بود که درایران بدنیا آمد و بدنبال طلاق پدر ومادر و سپس مرگ مادر، چند سال درکوره راههای سرزمین های غریب سرگردان بود تا درنهایت نوجوانی دل شکسته به شهر فرشته ها آمد تا درپناه پدر باشد و ضیاء از دل وجان برای ساختن آینده ارتیکاس تلاش کرد ولی روح سرکش و عاصی و زخمی ارتیکاس او را به بیراهه ها کشید ولی ضیاء و پروین آتابای همسرش بسیار کوشیدند او را آرام سازند. آرتیکاس 6 ماه قبل از پدرش جدا شد تا زندگی مستقلی بسازد، و در تدارک ازدواج بود.
روزقبل ازحادثه، آرتیکاس با یک جوان مکزیکی درگیر میشود و ادامه این درگیری روز شنبه گذشته به آن فاجعه می انجامد و قاتل بلافاصله فرارمی کند. ولی پلیس ساعت 12 شب او را دراورنج کانتی دستگیرکرده و با قرار 2میلیون دلاری روانه زندان میشود ولی براستی این حق آرتیکاس جوان بود با هزاران آرزو، درآستانه بازگشت بیک زندگی سالم و پاک، ناجوانمردانه ازپای درآید؟ چه آسان بسیاری از نوجوانان و جوانان ما در سرزمین های غریب پرپر میشوند و صدای آنرا هم کسی نمی شنود.
پرواز آرتیکاس را به دنیای آرامش و فقدانش را به ضیاء عزیز، پروین آتابای عزیز و فامیل و آشنایان تسلیت می گوئیم.

1728-66