1331-68

1373-28

1373-29

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1373-35 گپ با «دکتر آندره بوغوسیان» وکیل مهاجرت
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته13-با حضور محمودی خوانساری،عهدیه، هایده، شجریان، مرضیه، با اشعار هما میر افشار و آهنگسازان: مرتضی حنانه، اسدالله ملک و همایون خرم.
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «شهناز مصلحی» روانشناس
12‌ تا يك: Masa Appeal
with Siamak Ghahramani
يك تا2‌: «یک فنجون جوونی» با »پیمان»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف 
7‌ تا 8‌ شب: «یک فنجون جوونی» با »پیمان» 
8‌تا 9‌:  گپ با ناصر چشم آذر
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal‌
with Siamak Ghahramani
10‌ تا 11‌: گفتگو با «شهناز مصلحی»
11‌ تا 12‌: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته13-با حضور محمودی خوانساری،عهدیه، هایده، شجریان، مرضیه، با اشعار هما میر افشار و آهنگسازان: مرتضی حنانه، اسدالله ملک و همایون خرم.
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1373-30

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:موسيقي پاپ و تكراربعضي برنامه ها
7 ‌تا 12‌:  موسيقي ایرانی و تكرار بعضي برنامه ها

1373-31

9‌ تا 10‌ صبح:1373-36  گپ با «مارتیک»
10‌تا 11: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته14-با حضور اسماعیل مهرتاش، عبدالوهاب شهیدی، پوران، نادر گلچین، عهدیه، نی داوود، صبا، خرم، شهناز، رزازان.
12‌ تا 1‌: گفتگو با «سیامک قهرمانی»
يك تا 2‌: جهان در جوانان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با «سیامک قهرمانی»
8‌ تا 9‌ شب: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته14-با حضور اسماعیل مهرتاش، عبدالوهاب شهیدی، پوران، نادر گلچین، عهدیه، نی داوود، صبا، خرم، شهناز، رزازان.
9‌ تا 10‌:  جهان در جوانان
10‌ تا 11‌: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
11 تا 12: گپ با «مارتیک»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1373-32

9‌ تا 10‌ صبح:  گفتگو با «عباس شیر محمدی»
عکاس کاخ سفید
10‌تا 11: صبح آدینه1373-37 با احمد آزاد- گلچین هفته11-با حضور سیما بینا، عبدالوهاب شهیدی، عهدیه، محمودی خوانساری، شجریان، داستان ابراهیم
11‌ تا 12‌: برنامه «شاعرانه ها و عاشقانه ها» با بنفشه سوده
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «عباس شیر محمدی»
8‌ تا 9‌ شب:  دنیای جاسوسان
9‌ تا 10‌: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته11-با حضور سیما بینا، عبدالوهاب شهیدی، عهدیه، محمودی خوانساری، شجریان، داستان ابراهیم
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌:  برنامه «شاعرانه ها و عاشقانه ها»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1373-33

9‌ تا 10‌صبح:  گپ با «دکتر ادموند تاش»
10‌ تا 11‌ صبح: بازتاب با شهرام بروخیم
11‌ تا 12‌: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:   صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته12-با حضور نادر گلچین، عهدیه، مرجان، شجریان، سیما بینا و داستان ابراهیم
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:   صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته1373-3812-با حضور نادر گلچین، عهدیه، مرجان، شجریان، سیما بینا و داستان ابراهیم
8 تا9 شب: بازتاب
9 تا 10 شب: گفتگو با «دکتر ادموند تاش»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «مرتضی فرزانه»

1373-34

9‌ تا 10‌ صبح: گپ1373-39 با «اسلام شمس»( جدید)
10‌تا 11‌: صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته9-با حضور سیما بینا، نادر گلچین، فرامرز پایور، فرهاد فخرالدینی، پوران، شجریان، عهدیه، امیر جاهد، همایون خر
11‌ تا 12‌:یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: سیری در موسیقی
يك تا 2‌: گفتگو با «فریدون قراگزلو» درباره کتاب«هومان»
از ساعت 2‌ تا 6 عصر: پخش موسيقي
6 تا 7: برنامه زنده با مهیار ذکایی
7‌ تا 8‌: یادداشت سردبیر
8‌ تا 9‌: گفتگو با «اسلام شمس»
 9تا 11: برنامه زنده  Mix Up 
11‌تا 12‌:  صبح آدینه با احمد آزاد- گلچین هفته9-با حضور سیما بینا، نادر گلچین، فرامرز پایور، فرهاد فخرالدینی، پوران، شجریان، عهدیه، امیر جاهد، همایون خرم
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.