1331-68

1412-21

1412-22

ساعت1412-28 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «فخری خوروش»
10‌ تا 11‌ صبح:گلچین هفته 90: شهرام ناظری- عهدیه – بنان – پریسا
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «حسن شماعی زاده»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: گپ با «گرد آفرید»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «شماعی زاده»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با «فخری خوروش»
10‌ تا 11‌: گفتگو با «گردآفرید»
11‌ تا 12‌:گلچین هفته 90: شهرام ناظری- عهدیه – بنان – پریسا
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1412-23

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1412-24

1412-299‌تا10‌ صبح: گپ با«عبدالله ناظمی»
10‌تا 11:گلچین هفته 91: شهرام ناظری- جلیل شهناز- سیما بینا
11 تا 12: داوری و هالیوود
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: گلچین هفته 91: شهرام ناظری- جلیل شهناز- سیما بینا
9 تا 10: گپ با «عبدالله ناظمی»
10‌ تا 11‌: داوری و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با «شهرام بروخیم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

1412-25

9‌1412-30 تا 10‌ صبح:  گفتگو با«Maya Rumantir»
فعال صلح و آشتی و امور خیریه در اندونزی
10‌تا 11:گلچین هفته 88: پیش درآمد دشتی- شجریان و گروه سماعی – پریسا- عبدالوهاب شهیدی- مرضیه –بنان 
11‌ تا 12‌: گفتگو با «عباس حاجیان» درباره طلاق
12‌ تا يك: گفتگو با «دکتر شهناز مصلحی» روانشناس
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «عباس حاجیان»                                     
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
9‌ تا 10‌:گلچین هفته 88: پیش درآمد دشتی- شجریان و گروه سماعی – پریسا- عبدالوهاب شهیدی- مرضیه –بنان   
10‌ تا 11‌:  گفتگو با «Maya Rumantir»
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1412-26

9‌ تا 10‌صبح: گپ با «دکتر روبن آبرامز»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  امیر پاکرو
1412-3111‌ تا 12‌: برنامه ای از ژیلا سیفی
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌: گلچین هفته 89: آواز پریسا- نادر گلچین – قمر – شجریان – استاد علینقی وزیری
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گلچین هفته 89: آواز پریسا- نادر گلچین – قمر – شجریان – استاد علینقی وزیری
8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
9 تا 10 شب: گفتگو با«روبن آبرامز»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12:  برنامه ای از ژیلا سیفی

1412-27

9‌1412-32 تا 10‌صبح:گفتگو با «پری امینی» نقاش معروف
10‌تا 11‌:گلچین هفته 86 : حسن ناهید- شجریان – استاد صبا- هنگامه اخوان – بنان    
11‌ تا 12‌: «تاریخ رقص» از «عبدالله ناظمی»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «پری امینی»
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: «تاریخ رقص»
10‌تا 11‌:گلچین هفته 86 : حسن ناهید- شجریان – استاد صبا- هنگامه اخوان – بنان    
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.