1331-68

1399-6

1399-7

ساعت1399-13 9‌ تا 10‌ صبح: گپ مهدی ذکایی و احمد آزاد با عنایت، سیامک پویان، نوا و نیما صادقی
10‌ تا 11‌ صبح: صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: گپ با «آنتونیو جلینی»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 6‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
6 تا 8 شب: برنامه نوروزی ضبط شده
7‌ تا 8‌ شب: گپ با «انتونی جلینی»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گپ با «عنایت و سیامک پویان»
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌:صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1399-8

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1399-9

9‌ تا1399-14 10‌ صبح: گپ با دکتر آریا شمعی، درباره یک عمل جراحی
10‌تا 11:صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
11 تا 12: گپ با «مرتضی فرزانه»
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: پخش خبر بمدت 15 دقیقه و سپس جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: پخش خبر و سپس جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
9 تا 10: گپ با «دکتر آریا شمعی»
10‌ تا 11‌:  گپ با «مرتضی فرزانه»
11 تا 12:«بازتاب»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

1399-10

9‌ تا1399-15 10‌ صبح:  گپ با «عبدالله ناظمی» در ایران
10‌تا 11:صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌: پخش خبر بمدت 15 دقیقه، یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:  گپ با «عبدالله ناظمی»                                        
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر
9‌ تا 10‌: صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1399-11

9‌1399-16 تا 10‌صبح: پخش خبر بمدت 15 دقیقه و گفتگو با نادر صدیقی
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  نیلوفر و امیر پاکرو
11‌ تا 12‌: پخش خبر بمدت 15 دقیقه و گفتگو با مرتضی فرزانه
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:  صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  نیلوفر و امیر پاکرو
9 تا 10 شب: پخش خبر بمدت 15 دقیقه و گفتگو با مرتضی فرزانه
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: پخش خبر بمدت 15 دقیقه و گفتگو با نادر صدیقی 

1399-12

9‌1399-17 تا 10‌صبح:گپ با «احمدرضا نبی زاده»
10‌تا 11‌: صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌: دنیای جاسوسان با «دکتر بامبان»
12‌ تا يك:  گپ با «مهدی احمدی»
يك تا 2‌: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گپ با «مهدی احمدی»
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: گفتگو با «احمد رضا نبی زاده»
10‌تا 11‌:صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
11 تا 12: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.