1464-91

1500-131

1500-132

ساعت1500-138 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با مسعود درویش
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با مدلین طبیب نیا درباره نیو فیدبک
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «سیروس بهشتی» مدیر سیروس تراول
12‌ تا يك: پخش موسیقی
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌:گفتگو با «شهرداد روحانی»
8‌تا 9‌: گفتگو با «سیروس بهشتی»
9‌ تا 10‌: گفتگو با مسعود درویش
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌: گفتگو با مدلین طبیب نیا درباره نیو فیدبک
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1500-133

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1500-134

91499-60 تا 10 صبح: گفتگو با «پرویز قاضی سعید» روزنامه نگار نامدار
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: گفتگو با «مارتیک»
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9 شب: گفتگو با «مارتیک»
9 تا 10 شب: گفتگو با «قاضی سعید»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

1500-135

9‌ تا 10‌ صبح: گفتگوی «ناظمی و وحدت» (2)
101499-61تا 11‌ صبح: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی
11‌ تا 12‌: گفتگو با «ماشا منش» (2)
12‌ تا يك: گلچین هفته
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «ماشا منش» (2)
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگوی «ناظمی و وحدت» (2)
10 تا 11: دنیای جاسوسان
11 تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1500-136

9‌1499-62 تا 10‌صبح: گفتگو با «بیژن مرتضوی»
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگوی فرح شکوهی با «اسلام شمس»
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: «یادداشت سردبیر»
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «جمشید علیمراد»
10 تا 11 شب: گفتگو با «بیژن مرتضوی»
11 تا 12: «خنیاگران»

 

 

 

1500-137

9‌ تا 10‌صبح: گفتگو با «مرتضی فرزانه»، خاطرات رسانه ها و هنرمندان
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌1499-63تا12‌: گفتگو با «ایرج مهدیان»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
8 تا 9: گفتگو با «دکتر شهناز مصلحی»
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:شما و رادیو
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.