1464-91

1534-63

1534-64

ساعت1534-70 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «تد کان، جیمی دلشاد و باب تننباوم»
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با الکس نقیبی کاندیدای انجمن شهر میشن ویه هو
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگو با دکتر روبن ابرامز
1 تا2‌:گفتگو با پیام شایانی
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با پیام شایانی
9‌ تا 10‌: گفتگو با «تد کان، جیمی دلشاد و باب تننباوم»
10‌تا 11‌:گفتگو با الکس نقیبی
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

1534-65

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1534-66

9 1534-72تا10صبح:گفتگو با مهران تبیانی نوازنده جهانی
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12تا2‌: گفتگو با شهرام شب پره
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9 شب:گفتگو با اسلام شمس
9 تا 10 شب: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
10‌ تا 11‌: یک قاشق شکر
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

1534-67

9‌1534-73 تا 10‌ صبح: گفتگو با مهناز رکنی(فیلمساز)
10تا 11‌ صبح: گفتگو با پرویز ناظریان
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با مهناز رکنی
10 تا 11: گفتگو با پرویز ناظریان
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1534-68

9‌1534-74 تا 10‌صبح: گفتگو با منشه امیر، ژورنالیست نامدار
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با هوسپیان
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: گفتگو با «دکتر هوسپیان»
9 تا 10 شب: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
10 تا 11 شب:گفتگو با «منشه امیر»
11 تا 12: «خنیاگران»

1534-69

9‌ 1534-75تا 10‌صبح: گفتگو با آمنه مقدم (فیلمساز)
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: برنامه ای از «امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با آمنه مقدم
8 تا 9: شما و رادیو
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا و مصطفی خاک نگار
10‌تا 11‌:با امیر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.