1739-64

آنچه در زیرازنظرشما خواننده عزیز می گذرد اظهارنظر استاد جهانبخش پازوکی آهنگساز و ترانه سرای صاحب نام می باشد که بیش از پانصد آهنگ و پانصد ترانه ماندگار در کارنامه هنری خود دارد در مورد شناخت بیشتر زنده یاد مهستی است که این نوشته با دست خود استاد نزد من بود برای نخستین بار دریک نشریه فاسی زبان چاپ میشود.

مرتضی فرزانه

1739-67

مهستی برای من ترانه آفرین بود، ترانه ای که ملودی به دنبال خود داشت، آفرینش یک اثرهنری مانند چیدن گلی از باغ احساس است، سعی می کردم ترانه هائی را بنویسم که هریک موضوعش از دیگری متفاوت باشد و بتواند به دل مردم بنشیند، گاهی اوقات که حال مخصوصی به من دست میداد، حس میکردم که امشب در معبد اندیشه ام خداوندان عشق و حقیقت سرود می خوانند، مانند ترانه و آهنگ قسم که درآن حال هوا بوجود آمد، صدای مهستی گاهی چون غریق درمانده ای دردریای راز وابهام سرنگونم میکرد او نجیبانه می خندید، عاقلانه اخم می کرد، زیرکانه میگروید و استادانه می گریخت، من در سیمای او فریب و نیرنگ نمی دیدم، درحرکاتش تصنع و نا موزونی وجود نداشت، سکوتش فریاد بود سخنش موسیقی، او از غرور فنا ناپذیرش که بزرگترین موهبت خدا به یک زن است با دلسوزی پرستاری می کرد او عادلانه و عاقلانه به حقیقت عشق می ورزید.
من جهانبخش پازوکی 62 آهنگ همراه با ترانه برای او ساخته و نوشتم فراموش نشود که بار آهنگ بر روی یک دوش و بار ترانه بر روی دوش دیگرم قرار داشت خداوند مرا دوست داشت که او را آفرید و او را عزیز داشت که در مسیر زندگی هنری من قرار داد.

1739-68