‭- ‬با‭ ‬تقدیم‭ ‬مهرآمیزترین‭ ‬درودها‭ ‬از‭ ‬اعماق‭ ‬روح‭ ‬و‭ ‬روان‭ ‬و‭ ‬قلبم،‭ ‬به‭ ‬همۀ‭ ‬شما‭ ‬مهربانانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بیماری،‭ ‬مورد‭ ‬لطف‭ ‬و‭ ‬مهرشون‭ ‬قرارگرفتم،‭ ‬متاسفانه‭ ‬چون‭ ‬توانائی‭ ‬بیان‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬و‭ ‬احساسم‭ ‬موج‭ ‬میزند‭ ‬را‭ ‬ندارم،‭ ‬از‭ ‬یارانم‭ ‬درخواست‭ ‬کردم‭ ‬دل‭ ‬نوشته‭ ‬های‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬انسانهای‭ ‬والا‭ ‬و‭ ‬ارجمند‭  ‬و‭ ‬گرامی‭ ‬بنویسند‭.‬

‭- ‬برای‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬محبت‭ ‬و‭ ‬یاری‭ ‬رساندن،‭ ‬به‭ ‬واژه‭ ‬ای‭ ‬بسیار‭ ‬با‭ ‬شکوه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬عظمت‭ ‬برای‭ ‬سپاس‭  ‬و‭ ‬تشکر‭ ‬نیاز‭ ‬داشتم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬هیچ‭ ‬مردمی‭ ‬دراین‭ ‬جهان‭ ‬نیافتم،‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬در‭ ‬تلویزیون‭ ‬ITNبه‭ ‬مدیریت‭ ‬دوست‭ ‬عزیز‭ ‬و‭ ‬ارجمندم‭ ‬آقای‭ ‬حمید‭ ‬شب‭ ‬خیز،‭ ‬دریک‭ ‬برنامۀ‭ ‬زنده،‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬پیشگاه‭ ‬همۀ‭ ‬شما‭ ‬سرورانم‭ ‬تعظیم‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سوگند‭ ‬به‭ ‬همۀ‭ ‬مقدّسات‭ ‬عالم‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬فرزندانم،‭ ‬گفتم‭ ‬اگر‭ ‬معجزه‭ ‬ای‭ ‬روی‭ ‬دهد،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬بامداد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬خواب‭ ‬برخاستم،‭ ‬هیچگونه‭ ‬اثری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬در‭ ‬من‭ ‬نباشد،‭ ‬هرگز‭ ‬حتی‭ ‬یک‭ ‬دلار‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کمکها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خودم‭ ‬برنمی‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬تقدیم‭ ‬بنیادهایی‭ ‬خواهم‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬ِ‭ ‬مقدّسشون،‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬نیازمندان‭ ‬است‭.‬

‭- ‬با‭ ‬قلبهای‭ ‬مهربانی‭ ‬که‭ ‬دارید‭ ‬خواهشمندم‭ ‬برایم‭ ‬دعا‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬هرچه‭ ‬زودتر‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬آرزویی‭ ‬که‭ ‬دارم‭ ‬برسم‭.‬

‭- ‬دست‭ ‬همۀ‭ ‬شما‭ ‬عزیزانم‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬بوسم‭.‬