موعد پسح را به هموطنان عزیز کلیمی تبریک میگوییم
سردبیر و همکاران مجله جوانان