عید پاک جشن ایستر را به هموطنان عزیزمسیحی تبریک میگوییم
سردبیر و همکاران مجله جوانان