1331-68

1360-46

جمعه 5 جولای

ساعت 9‌ تا 10‌ صبح:1360-47 گپ با «مارتیک»
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ای از رادیو قبل از انقلاب با حضور ابوالقاسم حالت، عبدالله الفت، بیژن ترقی، گلپا و فرهنگ شریف.
11‌ تا 12‌ صبح: گپ فرح شکوهی با «لیسا دفتری» چهره معروف شبکه های بین المللی
12‌ تا يك:Masa Appeal
يك تا2‌:خاطرات مطبوعات بامرتضی فرزانه
2‌ تا 7‌ شب:  بخش موسيقي هاي مختلف
7‌ تا 8‌ شب:  مجله هفتگي
8‌تا 9‌:  گپ با «مارتیک»
9‌ تا 10‌:  Masa Appeal‌
10‌ تا 11‌: گپ فرح شکوهی با «لیسا دفتری» چهره معروف شبکه های بین المللی
11‌ تا 12‌-صبح آدینه با «احمد آزاد»
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

شنبه و یکشنبه 6 و 7  جولای

9‌ تا 11‌:  موسيقي پاپ
11‌ تا 2‌:  موسيقي كلاسيك و سنتي
2‌ تا 4‌:  موزيك بين المللي
4‌ تا 7‌:موسيقي پاپ و تكراربعضي برنامه ها
7 ‌ تا 12‌:  موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

دوشنبه 8  جولای

9‌ تا 10‌ صبح:  گفتگو با هوشنگ حسینی همکار قدیمی جوانان
10‌تا 11:گپ1360-48 با «ملوس مشتاق» همکار جوانان در سن دیه گو
11 تا 12:  Family Talk با دکتر «سیما کنگاوری»
12‌ تا 1‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
يك تا 2‌: گپ با «اسلام شمس»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
ساعت 7‌تا 8‌ شب: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
8‌ تا 9‌ شب:  جهان در جوانان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با هوشنگ حسینی
10‌ تا 11‌: «دکتر سیما کنگاوری»
11 تا 12: گپ با «حسین مجید»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

سه شنبه 9  جولای

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «کامبیز ضرغام» -فرانسه، گزارش جدید
10‌ تا 11‌ صبح: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ای از رادیوی قبل از انقلاب با حضور دکتر محمد خزائلی – شاه زیدی
11‌ تا 12‌: گپ1360-49 با «اسلام شمس»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: دنیای جاسوسان
8‌ تا 9‌ شب: گپ با «کامبیز ضرغام»
9‌ تا 10‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» با فریدون فرخزاد
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: گپ با «اسلام شمس»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

چهارشنبه 10  جولای

9‌ تا 10‌صبح: گپ با «شهره آغداشلو» درخواست شده
10‌ تا 11‌ صبح:  یک قاشق شکر با سهراب اخوان
11‌ تا 12‌:1360-50 گفتگو با «اصغر بیچاره»
12‌ تا يك:  Masa Appeal
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  یک قاشق شکر
8 تا9 شب: گپ با «شهره آغداشلو»
9 تا 10 شب:جمشید کاوه و مرتضی فرزانه
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «اصغر بیچاره»

‌پنجشنبه  11 جولای

9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «مارتیک»
10‌تا 11‌: صبح آدینه با «احمد آزاد» برنامه ای از رادیو قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌:  یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: با «دکتر سیما کنگاوری»
يك تا 2‌: مجله هفتگی
از1360-51 ساعت 2‌ تا 7 شب پخش موسيقي
7‌ تا 8‌:  گفتگو با «علی آبادانی»
 8 تا 10: دی جی الن  DJ KIK Alen و دی جی ونداد DJ Wired و امیر علی با موسیقی های مختلف. 
10‌تا 11‌:  گپ با «مارتیک»
11‌ تا 12‌:با «دکتر سیما کنگاوری»
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.