1464-91

1521-81

1521-82

ساعت1521-88 9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با سیروس بهشتی مدیر سیروس تراول
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با آپیک یوسفیان
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگوی ناظمی و بیاتی
يك تا2‌: گفتگو با ناصر چشم آذر
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با آپیک یوسفیان
9‌ تا 10‌: گفتگو با سیروس بهشتی
10‌ تا 11‌:گفتگو با علیرضا اردکانی مدیر اجرایی بنیاد فرهنگ
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1521-83

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1521-84

91521-89 تا 10 صبح: گفتگوی فرهنگ فرهی با ویگن
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: گفتگوی احمد آزاد با هوشمند عقیلی
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 9 شب:گفتگو با اصغر بیچاره
9 تا 10 شب: گفتگوی فرهی و مقصودلو
10‌ تا 11‌: گفتگوی احمد آزاد با هوشمند عقیلی
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

1521-85

9‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با «فریدون فرخزاد»(2)
11521-900تا 11‌ صبح: گفتگوی فرح شکوهی و اسلام شمس
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگو با هوشنگ حسینی همکار جوانان
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با «رشید مرادی»
10 تا 11: گفتگو با همایون کمدین قدیمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1521-86

9‌ تا 10‌صبح: پای صحبت ها و خاطرات «عبدالله ناظمی»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با هوسپیان
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگوی اخوان و بیک
10 تا 11 شب:پای صحبت ها و خاطرات «عبدالله ناظمی»
11 تا 12: «خنیاگران»

1521-87

9‌1521-91 تا 10‌صبح: گفتگو با «شهرام کاشانی»
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: گفتگو با «مرتضی ممیز»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: پشت صحنه با شیلا «خاک نگار با جمشید علیمراد»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: یک قاشق شکر
8 تا 9: گفتگو با «شهرام کاشانی»
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با شیلا «خاک نگار با جمشید علیمراد»
10‌تا 11‌:شما و رادیو
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.