1331-68

1408-8

1408-9

ساعت1408-15 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با «حسین مجید» و اسلام شمس
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته  82: محمدرضا لطفی – شجریان- سیمین غانم – شهرام ناظری- جلیل شهناز – رضوی سروستانی – پوران
11‌ تا 12‌ صبح: «پرسه» با «پروین»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: فرح شو با «زاکاری»
2‌ تا 7‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
7‌ تا 8‌ شب: «پرسه» با «پروین»
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌:  گپ با «حسین مجید» و اسلام شمس
10‌ تا 11‌: فرح شو با «زاکاری» (قبلا پخش شده)
11‌ تا 12‌: گلچین هفته  82: محمدرضا لطفی – شجریان- سیمین غانم – شهرام ناظری- جلیل شهناز – رضوی سروستانی – پوران
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

1408-10

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1408-11

9‌1408-16 تا 10‌ صبح: گپ با «داریوش» (قبلا پخش شده و درخواست شده)
10‌تا 11:گلچین هفته 83: برنامه ای با صدای خانم پریسا.
11 تا 12: گفتگوبا«فریبا پاکفرد» متخصص وام
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 83: برنامه ای با صدای خانم پریسا.
9 تا 10: گپ با «داریوش»
10‌ تا 11‌: گفتگو با «فریبا پاکفرد»
11 تا 12:«بازتاب» با «شهرام بروخیم»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

1408-12

9‌ 1408-17تا 10‌ صبح:  گفتگو با«دکتر روبن آبرامز» متخصص و جراح زیبایی
10‌تا 11:گلچین هفته  80 : محمدرضا لطفی – عبدالوهاب شهیدی- سیما بینا – جلیل شهناز- شجریان
11‌ تا 12‌: گفتگو با «عباس حاجیان» درباره طلاق
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «عباس حاجیان»                                     
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
9‌ تا 10‌:گلچین هفته  80 : محمدرضا لطفی – عبدالوهاب شهیدی- سیما بینا – جلیل شهناز- شجریان
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1408-13

9‌ تا 10‌صبح: گپ با «شهرام ناظری» (قبلا پخش شده)
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  امیر پاکرو
11‌ تا 12‌: گفتگو با«مو معیری» متخصص در امور ساختمان و آرشیتکت
12‌ تا يك: Leaders in the Community
يك تا 2‌:  گلچین هفته 81: درویش خان – عبدالوهاب شهیدی – محمد رضا لطفی – عهدیه – شجریان
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گلچین هفته 81: درویش خان – عبدالوهاب شهیدی – محمد رضا لطفی – عهدیه – شجریان 
8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
9 تا 10 شب: گفتگو با«مو معیری»
10 تا 11: Leaders in the Community‌
11 تا 12: گپ با «شهرام ناظری»

1408-14

9‌ تا 10‌صبح:گفتگو با دکتر پیام شایانی
10‌تا 11‌:گلچین هفته 78 :شجریان – سیما بینا- بنان – مرضیه – عبدالوهاب شهیدی
11‌1408-59 تا 12‌: «پشت صحنه» با «شیلا» خواننده معروف
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان بامیترا
يك تا 2‌: گفتگو با «دکتر روبن آبرامز» جراح زیبایی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با دکتر پیام شایانی
8تا 9: گفتگو با «دکتر روبن آبرامز» جراح زیبایی
9 تا 10: «پشت صحنه» با «شیلا» خواننده معروف
10‌تا 11‌:گلچین هفته 78 :شجریان – سیما بینا- بنان – مرضیه – عبدالوهاب شهیدی 
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.