1447-15

1447-16

ساعت1447-22 9‌ تا 10‌ صبح: گپ با نوش آفرین ( به دلیل نقص فنی این مصاحبه به هفته آینده موکول شد )
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: تاریخ رقص با «عبداله ناظمی»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب:گفتگو با نوش آفرین ( به دلیل نقص فنی این مصاحبه به هفته آینده موکول شد )
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: یک قاشق شکر
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا 1: تاریخ رقص
1‌ تا 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها

1447-17

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1447-18

9‌تا10‌ صبح: گفتگوی عبداله ناظمی با علی محزون
10‌تا 11: گلچین هفته
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌1447-23 تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب:گلچین هفته 116جشن هنر شیراز
9 تا 10: گفتگوی ناظمی و محزون
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:«بازتاب» با شهرام بروخیم
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1447-19

9‌1447-24 تا 10‌ صبح: گفتگو با لیلا فروهر
10‌تا 11: شعرخوانی «هنگامه افشار»
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری و امیر پاکرو
12‌ تا يك: گفتگو با دکتر سام ابراهیمی
يك تا 2‌: گفتگو با «دکتر کنگاوری»
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با «اسلام شمس»
8‌ تا 9‌ شب: گفتگو با «دکتر سام ابراهیمی»
9‌ تا 10‌: گفتگو با لیلا فروهر
10‌ تا 11‌: شعر خوانی هنگامه افشار
11‌تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

 

1447-20

9‌1447-25 تا 10‌صبح: گفتگو با طاهره سلماسی
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: پخش موسیقی روز
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:گلچین هفته114: هنگامه – سیما بینا
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته هنگامه – سیما بینا
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگوی با طاهره سلماسی
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: دنیای جاسوسان

 

 

 

 

1447-21

9‌1447-26 تا 10‌صبح:گفتگو با «ابی» (این مصاحبه به علت مسافرت ابی عزیز به هفته بعد موکول شد)
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌تا12‌: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
12‌ تا يك: آرشیو جوانان بامیترا محتشمی
يك تا 2‌: «پشت صحنه» با «شیلا» هنرمند جوان
از ساعت 2‌ تا 6 عصر: پخش موسيقي
6‌ تا 7: گفتگو با پیام شایانی
7‌ تا 8‌: «پشت صحنه» با «شیلا»
9 تا 10: گفتگو با «ابی» (این مصاحبه به علت مسافرت ابی عزیز به هفته بعد موکول شد)
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.