1482-49

1482-50

ساعت 1482-569‌ تا 10‌ صبح: گفتگو با Nat Nehdar مرد سال پاسادینا
10‌ تا 11‌ صبح: گلچین هفته رادیو ایران قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: گفتگو با «همایون» بازیگر با سابقه
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: «پرسه» با «پروین»
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌:گفتگوی ننه سلیمه ومهدی ذکایی
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با Nat Nehdar
10‌ تا 11‌: «پرسه» با «پروین»
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

1482-51

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1482-52

91482-57 تا 10 صبح: گفتگو با «شهرداد روحانی»
10 تا 11: جهان در جوانان با دکتر بامبان
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12‌ تا 1‌: «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: بازتاب
8‌ تا 10شب: گفتگو با «شهرداد روحانی»
10‌ تا 11‌: شهر فرشته ها و هالیوود
11 تا 12:جهان در جوانان
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1482-53

9‌1482-58 تا 10‌ صبح: گفتگو با «بیژن قادری» موزیسین نامدار
10تا 11‌ صبح: گفتگو با «سیروس بهشتی» مدیر سیروس تراول
11‌ تا 12‌: «از هر دری سخنی» با منصور هنری
12‌ تا يك: گفتگو با «نسیم نبوی زاده» نقاش ایرانی در لندن
يك تا 2‌: گفتگو با «پروین غفاری» روشندل آگاه
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: یک قاشق شکر
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌:گفتگو با «بیژن قادری»
10 تا 11: گفتگو با «سیروس بهشتی»
11 تا 12‌: از هر دری سخنی
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

  

 

 

 

1482-54

9‌1482-59 تا 10‌صبح: گفتگو با «Sonia ETE» فشن دیزاینر
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با دکتر هوسپیان
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو ایران قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2: «یادداشت سردبیر» با صدای امیر همایونی
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:گلچین هفته
8 تا9 شب: گفتگو با دکتر هوسپیان
9 تا 10 شب: گفتگو با «Sonia ETE»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: «خنیاگران»

1482-55

9‌ تا 10‌صبح: گفتگو با «مرتضی فرزانه»، خاطرات رسانه ها و هنرمندان
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11‌1482-60تا12‌: گفتگو با «جی جی پرسیس نویسنده کتاب زودیاک»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»باشیلا
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با «مرتضی فرزانه»
8 تا 9: گفتگو با «جی جی پرسیس»
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:گلچین هفته
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.