1464-91

1543-31

1543-32

9‌1543-38 تا 10‌ صبح: گفتگو با فربد، موزیسین معروف
10‌ تا 11‌ صبح:گفتگوی ناظمی و مهدیان
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: گفتگو با دکتر دانش فروغی
1 تا2‌:یادداشت سردبیر
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: یک قاشق شکر
9‌ تا 10‌: گفتگو با فربد
10‌تا 11‌:گفتگو با دانش فروغی
11‌ تا 12‌:رادیو ایران قبل از انقلاب
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

1543-33

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1543-34

91543-39 تا10صبح:گفتگو با هنری چار کارگردان ایرانی در هالیوود
10 تا 11: گفتگو با فرد منش و فتیه عامری
11 تا 12: شهر فرشته ها و هالیوود با احمد داوری
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: خاطرات پرویز قاضی سعید در جوانان گویا
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با هنری چار
10‌ تا 11‌: یک قاشق شکر
11 تا 12:با مرتضی فرزانه
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

 

1543-35

9‌ 1543-40تا 10‌ صبح: گفتگو با سعید اسدی (جدید)
10تا 11‌: گفتگوی فرهنگ فرهی و سروش ایزدی
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یادداشت سردبیر با صدای امیر همایونی
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گلچین هفته
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با محمد حیدری در سال 2007
10 تا 11: گفتگو با علی نظری
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

1543-36

9‌1543-41 تا 10‌صبح: گفتگو با الی و مایکل درباره سمعک دیجیتال
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگوی عبدالله ناظمی و آزیتا صاحب جمع
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»
9 تا 10 شب: گفتگو با الی و مایکل
10 تا 11 شب:یک قاشق شکر
11 تا 12: «خنیاگران»

1543-37

9‌1543-42 تا 10‌صبح: گفتگو با هوشنگ توزیع
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: برنامه ای از «امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با مرتضی برجسته
8 تا 9: شما و رادیو
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:با امیر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.