1464-91

1608-3

1608-4

9‌1608-10 تا 10‌صبح: گفتگو با حمید سلیمانیان
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با مرتضی فرزانه
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا 1: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا 2‌: گفتگو با فریدون فرخزاد- درخواستی
2 تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌ شب: با «مصطفی خاک نگار»
8‌ تا 9‌: گفتگو با فرخزاد
9‌ تا 10‌: گفتگو با حمید سلیمانیان
10‌ تا 11‌: موسیقی بندری
11‌ تا 12‌: یک قاشق شکر
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

 

 

1608-5

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1608-6

9 تا10صبح: گفتگو با عبدالله ناظمی
101608-11 تا 11: گفتگو با چشم آذر
11 تا 12: موسیقی گیلکی و مازندرانی
12تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با بیک ایمانوردی
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با ناظمی
10‌ تا 11‌: موسیقی بزمی
11 تا 12: برنامه ای از احمد داوری
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

1608-7

9‌1608-12 تا 10‌ صبح: گفتگو با داوود بهبودی
10تا 11‌: گفتگو با عماد رام- درخواستی
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: یک قاشق شکر
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گفتگو با دکتر دانش فروغی
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با داوود بهبودی
10 تا 11: موسیقی بزمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1608-8

9‌ 1608-13تا 10‌صبح: گفتگو با ناصر چشم آذر
10‌ تا 11‌ صبح: گفتگو با گردآفرید-درخواستی
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: گفتگو با عطاالله خرم
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب: گفتگوی ناظمی و مهدیان
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با شهرام شب پره
10 تا11 شب:گفتگوی ناظمی و مریم نجمی
11 تا 12: «خنیاگران»

 

 

 

 

 

 

 

1608-9

9‌1608-14 تا 10‌صبح: گفتگو با احمد مسعود
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: موسیقی روز و مدرن غربی
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: گفتگو با ناظمی
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با محمد خردادیان
8 تا 9: گفتگوی با احمد مسعود
9‌ تا 10‌: پشت صحنه با «شیلا»
10‌تا 11‌: موسیقی غربی
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.