1461-49

1461-50

دراین مراسم رهبر بنیاد جهانی FOWPAL سخنرانی کرد ودرباره هدف های انسانی و صلح دوستانه گفت و سپس الن جی فریدمن، راندال مالون، انتونیو جلینی، جویل دایموند، ربکا هولدن، مارگارت اوبراین سخن گفتند و سپس طی مراسمی ویژه زنگهای صلح و عشق به صدا در آمد و درباره جلسه بعدی فامیلی فیلم اواردز درماه آگوست گفته شد و برنامه های ویژه ای نیز اجرا شد.

1461-51

1461-52

1461-53

1461-54

1461-55