1355-29

1355-26

ایرانیان انریکو ماسیاس را با آهنگهای جاودانه اش می شناسند، خواننده ای که در ایران محبوبیت خاصی داشت.
«انریکو» اینروزها درتور امریکا خودبسر میبرد و توسط کمپانی Moshe Noy در 6جون لس آنجلس، 8 جون در میامی و 9 جون درنیویورک روی صحنه میرود وایرانیان در همه شهرها، درکنسرت های او شرکت میکنند.
همه ساله وقتی انریکو در لس آنجلس کنسرت دارد، بیشتر هنرمندان وموزیسین های ایرانی و ایرانیان میان سال و خانواده ها به دیدارش میروند.

1355-27

1355-28