1343-21

هفته گذشته دی جی الن و یاران، بطور زنده از ساعت 6تا 8 بعد از ظهر در رادیو جوانان برنامه بسیار پرشور و هیجانی اجرا کردند که مورد توجه بسیاری از شنوندگان رادیو قرارگرفت و همان شب دوباره این برنامه تکرار شد.
همین پنجشنبه هم در ساعت 8 تا 10 شب، دی جی الن DJ KIK)) Alen  و ونداد  (DJ Wired)و امیر علی به رادیو جوانان می آیند و بطور زنده تن به اجرای برنامه و گفتگو با شنوندگان رادیو می پردازند.
www.javanan.com    Radio Javanan

1343-120