1357-102

هفته قبل آزیتا شیرازی چهره محبوب و حرفه ای رادیو تلویزیون، بعد از چند سال غیبت به رادیو 670 AM بازگشت و در برنامه صبحگاهی به اجرای برنامه پرداخت.
آزیتا در غیبت ساسان کمالی که به مرخصی رفته، چند روز در هفته به اجرای برنامه می پردازد. شنیدیم که این همکاری ادامه خواهد یافت و دو یار قدیمی ساسان کمالی و آزیتا در هفته چند روز با هم برنامه دارند.

1357-103