1331-68

1395-16

1395-17

ساعت 1395-239‌ تا 10‌ صبح: بزرگداشت پرویز ناظریان در فدراسیون یهودیان ایرانی
10‌ تا 11‌ صبح: صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌ صبح: گپ با «ماز جبرانی»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا2‌: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
2‌ تا 6‌ شب:  پخش موسيقي هاي مختلف                                          
6 تا 7 شب: گفتگو با «ماز جبرانی»
7‌ تا 8‌ شب: بزرگداشت پرویز ناظریان
8‌تا 9‌: Masa Appeal
9‌ تا 10‌: گفتگو با «رامین نیامی»
10‌ تا 11‌: مروری بر آرشیو جوانان
11‌ تا 12‌:صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي كلاسيك و تكرار بعضي برنامه ها

 

 

1395-18

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1395-19

9‌1395-24 تا 10‌ صبح: گپ با «پال تاناکا» کاندیدای شریف لس انجلس
10‌تا 11:صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
11 تا 12: گپ با «مرتضی فرزانه»
12‌ تا 1‌:  «بازتاب»با شهرام بروخیم
يك تا 2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: جهان در جوانان
8‌ تا 9‌ شب: صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
9 تا 10: گپ با «پال تاناکا»
10‌ تا 11‌:  گپ با «مرتضی فرزانه»
11 تا 12:«بازتاب»
12‌ تا ساعت 9‌ صبح:  موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

 

1395-20

9‌1395-25 تا 10‌ صبح:  گپ با «جهانبخش پازوکی»
10‌تا 11:صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
11‌ تا 12‌: یادداشت سردبیر با صدای «امیر همایونی»
12‌ تا يك: سيري در موسيقي با «هوشمند عقيلي» و «سعيد حبشي»
يك تا 2‌: افتخارات تاریخ و ادب ایران با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
2‌ تا 7‌ شب:  موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب: گپ با «مرجان و فریدون ژورک» 
8‌ تا 9‌ شب:  یادداشت سردبیر
9‌ تا 10‌: صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
10‌ تا 11‌:  سيري در موسيقي
11‌تا 12‌: با «دکتر ژوزف ملیک هوسپیان»
12‌ تا 9‌ صبح:  موسيقي وتكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

 

 

 

1395-21

1395-269‌ تا 10‌صبح:  گپ با «فخری نیکزاد»
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  نیلوفر و امیر پاکرو
11‌ تا 12‌:گفتگو با «دکتر روبن آبرامز»
12‌ تا يك: Masa Appeal
يك تا 2‌:  صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
از ساعت 2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:  صبح جمعه شما و رادیو- قبل از انقلاب
8 تا9 شب: «از هر دری سخنی» با منصور هنری،  نیلوفر و امیر پاکرو
9 تا 10 شب:گپ با «فخری نیکزاد»
10 تا 11: Masa Appeal‌
11 تا 12: گفتگو با «دکتر روبن آبرامز»

1395-22

9‌ تا 10‌صبح:گپ با «آنتونی شمس» کمدین معروف
10‌تا 11‌: گلچین هفته 62: شجریان -الهه -اصغر بهاری-سیما بینا -بنان
11‌ تا 12‌: دنیای جاسوسان با «دکتر بامبان»
1395-2712‌ تا يك:  گفتگو با «دکتر سیما کنگاوری»
يك تا 2‌: گفتگو با «دکتر ادموند تاش»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: دنیای جاسوسان
8تا 9:  موسیقی
9 تا 10: گفتگو با «آنتونی شمس»
10‌تا 11‌:گلچین هفته 62: شجریان -الهه -اصغر بهاری-سیما بینا -بنان
11 تا 12: گفتگو با دکتر ادموند تاش
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.